Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản và Điều Kiện này (gọi tắt là “Điều Khoản Và Điều Kiện”) trước khi truy cập và sử dụng Website này (“Website”). Nếu muốn truy cập Website, bạn phải chấp nhận tất cả nội dung của Điều Khoản và Điều Kiện mà không có ngoại lệ nào. Bất kỳ khi nào bạn truy cập vào Website, bạn được xem là đã đồng ý với toàn bộ các Điều Khoản và Điều Kiện. Nếu không đồng ý với bất kỳ nội dung nào trong Điều Khoản và Điều Kiện này, vui lòng không truy cập và sử dụng Website.

Công ty Cổ Phần Ntea Việt Nam (“NTEA”) là công ty duy nhất có toàn quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm vào hoặc xóa bỏ các Điều Khoản và Điều Kiện bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật nội dung của Website, và có thể báo trước hoặc không báo trước cho bạn các thay đổi đó. Do vậy, mỗi khi truy cập vào Website này, bạn nên kiểm tra các Điều Khoản và Điều Kiện sử dụng một cách định kỳ và cẩn thận. Khi bạn sử dụng Website sau khi chỉnh sửa nội dung sẽ được xem là bạn thừa nhận và đồng ý với các nội dung chỉnh sửa này.

1. Giới hạn sử dụng tài nguyên trên website

1.1 Tất cả nội dung, tài nguyên trên Website này được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ, luật về bản quyền, các quy định pháp luật có liên quan khác và các điều ước quốc tế. Ngoại trừ mục đích sử dụng mang tính cá nhân hoặc sử dụng nội bộ không mang tính thương mại, bạn không được phép sử dụng dưới hình thức khác (bao gồm nhưng không giới hạn các hành động sao chép, chỉnh sửa, trích dẫn, tái bản toàn bộ hoặc từng phần, hoặc việc tải, truyền dữ liệu, phân phối, đăng ký, bán, xuất bản) bất kỳ tài nguyên nào của Website khi không được sự đồng ý trước của NTEA.

1.2 Tất cả các phần mềm/ứng dụng sẵn có trên Website (gọi tắt là “Phần Mềm”) thuộc bản quyền của người sở hữu phần mềm và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ, luật về bản quyền, các quy định pháp luật có liên quan khác, và các điều ước quốc tế. Việc sử dụng Phần Mềm này phải tuân theo các điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận về cấp phép sử dụng bản quyền người dùng giữa chủ sở hữu Phần mềm và người dùng.

1.3 Nhãn hiệu “NTEA” và các nhãn hiệu trong Website này, cũng như tên các sản phẩm, dịch vụ và các logo thương hiệu NTEA được sử dụng, trích dẫn và tham chiếu trên Website là các nhãn hiệu đã hoặc sẽ đăng ký của NTEA, hoặc các công ty liên kết của NTEA. Các tên sản phẩm khác hoặc tên các công ty khác sử dụng trong Website thuộc sở hữu của các chủ sở hữu tương ứng.

1.4 Không có nội dung nào trên Website NTEA được hiểu là cho, tặng hay chuyển giao dưới bất kỳ hình thức nào một cách công khai hay ngầm định đối với quyền đăng ký hoặc quyền sử dụng bất kỳ nhãn hiệu thương mại nào trên Website này khi chưa có sự cho phép trước của NTEA hoặc của bên thứ ba sở hữu các thương hiệu tương ứng của họ.

2. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE:

2.1 Khi truy cập và sử dụng Website, bạn bị cấm thực hiện các hành vi sau:

2.1.1 Xâm phạm các quyền hợp pháp của (bao gồm nhưng không giới hạn đối với các quyền riêng tư và chung) của người khác hoặc NTEA;

2.1.2 Gây ra bất kỳ thiệt hại hoặc bất lợi đối với người khác hoặc NTEA;

2.1.3 Gây rối loạn trật tự công cộng;

2.1.4 Các hành vi tội ác;

2.1.5 Đăng tải hoặc phát tán bất kỳ thông tin cá nhân của bên thứ ba nào mà không được sự đồng ý của bên thứ ba đó;

2.1.6 Sử dụng Website này vì mục đích thương mại;

2.1.7 Nói xấu, hạ nhục, phỉ báng người khác;

2.1.8 Đăng tải các file chứa đựng virut, các file lỗi có thể gây ra hư hại cho hoạt động của máy tính người khác;

2.1.9 Đăng tải các nội dung xuyên tạc hoặc vi phạm pháp luật;

2.1.10 Sao chép, trích dẫn các nội dung trong website khi chưa được sư đồng ý của NTEA;

2.1.11 Các hành vi khác mà NTEA và các công ty thành viên cho là không phù hợp;

2.1.12 Các hành vi khác vi phạm pháp luật hoặc bị cấm.

2.2 Từ chối bảo đảm

2.2.1 Bạn phải tự chịu rủi ro khi sử dụng Website này. Website này (bao gồm tất cả nội dung và chức năng sẵn có hoặc phải truy cập qua Website) được cung cấp trên nguyên tắc phù hợp và chính xác trong giới hạn cho phép của pháp luật. NTEA không tuyên bố hoặc bảo đảm gì về các nội dung hay trách nhiệm sau (1) bạn phải tự chịu trách nhiệm cho việc sử dụng các nội dung này cho các mục đích của bạn, (2) máy chủ của Website này không chứa đựng virus hoặc các thành phần khác có thể nhiễm, làm hại hoặc gây hỏng máy tính của bạn hoặc các tài sản khác khi bạn truy cập vào Website qua trình duyệt, tải, hoặc sử dụng các tiện ích khác trên Website.

2.2.2 NTEA có thể thay đổi và chỉnh sửa nội dung của Website hoặc có thể hoãn, dừng cung cấp các dịch vụ qua Website này bất kỳ lúc nào. NTEA và các công ty liên kết không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thiệt hại của bạn trong quá trình bạn truy cập Website, hoặc việc bạn không thể truy cập Website.

2.3 Các website liên kết chứa trong Website

2.3.1 Website này chứa các liên kết đến các website khác (“Các trang liên kết”). Việc bạn truy cập các trang liên kết hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. NTEA không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang liên kết, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ liên kết nào khác chứa đựng trong một trang liên kết, hoặc các thay đổi, cập nhật đối với trang liên kết. NTEA chỉ cung cấp những đường dẫn đến các trang liên kết để bạn thuận tiện sử dụng, và việc NTEA cung cấp đường dẫn đến các trang đó không thể hiện là NTEA đảm bảo về website đó hoặc có sự hợp tác với nhà điều hành của website đó. Bạn phải chịu trách nhiệm cho việc truy cập và tuân thủ các giới hạn, điều kiện, điều khoản về bảo mật thông tin và các chú ý pháp lý khác được quy định tại các trang liên kết. NTEA từ chối mọi bảo đảm một cách rõ ràng hay ngụ ý đối với tính chính xác, hiệu lực, hợp pháp hay các yếu tố khác đối với các tài nguyên hay thông tin chứa đựng trên các trang liên kết đó.

2.4 Các tài liệu và phần mềm sẵn có trên Website

2.4.1 Tùy từng thời điểm, NTEA cung cấp cho bạn các tài liệu/thông tin liên quan đến NTEA hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ trên Website này (“Tài liệu”). Bạn có thể sử dụng Tài liệu này mục đích cá nhân và cho mục đích mà NTEA hướng đến. Tài liệu này được công bố trên Website có thể có các lỗi do in ấn. Các thông tin thay đổi định kỳ cũng sẽ được thêm vào, NTEA chỉ duy trì các phiên bản cập nhật mới nhất của các tài liệu này trên Website. Khi NTEA cung cấp các thông tin có khác biệt so với các thông tin đã đăng tải, điều này có nghĩa là còn có các tài liệu riêng. Vì vậy bạn được yêu cầu là vào bất kỳ lúc nào cũng nên xác định bạn có đang sử dụng tài liệu đúng phiên bản hay không.

2.4.2 Khi cung cấp các thông tin trên Website, một số nội dung trên Website này sẽ sẵn có để bạn tải về (“Nội dung có thể tải về”). NTEA cấp cho bạn quyền không độc quyền, bị giới hạn, không thể trao đổi, không tính phí để tải các Nội dung có thể tải về máy tính của bạn, để phục vụ cho các mục đích sử dụng mang tính cá nhân và phi thương mại. Bạn không có quyền cấp phép lại, phân phối, chỉnh sửa, thay đổi, trích dẫn, tạo ra các tác phẩm phái sinh, giải mã, đảo ngược kỹ thuật (để lấy mã nguồn) dữ liệu khi không có sự đồng ý trước của NTEA. 2.4.3 Trong mọi trường hợp, NTEA sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại gì, bao gồm cả thiệt hại đặc biệt, gián tiếp, hậu quả kéo theo, hoặc các thiệt hại phát sinh bởi việc không thể sử dụng, mất dữ liệu, mất các lợi ích, dù là do hành động theo hợp đồng, hành động do sự cẩu thả hoặc các hành vi sai trái khác, phát sinh từ hoặc có liên quan đến Tài liệu trên Website, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2.5 Rủi ro truyền dẫn thông tin

NTEA không đảm bảo rằng bất kỳ e-mail nào gửi từ Website này sẽ được bạn nhận, hoặc được NTEA nhận nếu email do bạn gửi. NTEA cũng không đảm bảo về tính riêng tư và/hoặc sự an toàn bí mật thông tin của các e-mail trong quá trình truyền nhận dữ liệu trên internet.

2.6 Thông Tin Đăng Nhập

Nếu NTEA cung cấp cho bạn thông tin đăng nhập cho người dùng (“Thông Tin Đăng Nhập”) để bạn có thể truy cập hoặc sử dụng Website hoặc một phần cụ thể trên Website này, bạn không nên tiết lộ những Thông Tin Đăng Nhập của bạn cho người khác biết. Bạn tự chịu trách nhiệm đảm bảo các Thông Tin Đăng Nhập của bạn không bị để lộ cho người khác. Bạn cũng tự chịu trách nhiệm đối với các hoạt động sử dụng Thông Tin Đăng Nhập, bao gồm tất cả các hoạt động được ủy quyền hoặc không được ủy quyền, hợp pháp hoặc không hợp pháp mà những hoạt động này sử dụng Thông Tin Đăng Nhập của bạn. NTEA được quyền thực hiện theo các yêu cầu nhận được thông qua Thông Tin Đăng Nhập của bạn. NTEA không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thay đổi về Thông Tin Đăng Nhập của bạn do một người khác dùng Thông Tin Đăng Nhập của bạn đăng nhập Website và thực hiện, hoặc bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát gì khác phát sinh do việc bạn đã không bảo vệ đầy đủ các Thông Tin Đăng Nhập của bạn.

2.7 Công bố thông tin

Theo quy định của pháp luật hiện hành, NTEA bảo đảm tuân thủ các quy định về việc công bố thông tin theo các nguyên tắc chặt chẽ để (i) bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp đối với cổ đông và (ii) cho việc giám sát và quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bổ sung thêm Điều 2.4 nêu trên, NTEA không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc thiệt hại nào gây ra, dù gián tiếp hay trực tiếp, bởi việc cổ đông sử dụng các thông tin này cho bất kỳ mục đích nào. Nếu bạn không thuộc một trong hai trường hợp quy định tại Điều này, NTEA không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với bạn về nghĩa vụ công bố thông tin.